Program konferencji

Zakres problematyki poruszanej podczas konferencji obejmuje najistotniejsze problemy dyscypliny finansów publicznych:
 • Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
 • Aspekty podmiotowe ponoszenia odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Odpowiedzialność związana dysponowaniem środkami europejskim
 • Należności cywilnoprawne a dyscyplina finansów publicznych
 • Problematyka dotacji w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
 • Dokonanie zmian w budżecie z naruszeniem kompetencji do ich dokonania
 • Rozliczenie inwentaryzacji a dyscyplina finansów publicznych
 • Sprawozdawczość budżetowa a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Kontrola zarządcza a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Ocena stopnia szkodliwości czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych
Podmioty jako inicjujący czynności w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
 • Obowiązek złożenia i przedmiot zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • Czynności podejmowane w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od organu nie uprawnionego złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Postępowanie oraz zasady i tryb orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle czynności podejmowanych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
 • Odmowa wszczęcia postępowania oraz umorzenie postępowania a czynności sprawdzające
 • Modyfikacje decyzji w sprawie wszczęcia postępowania
 • Uzupełnianie materiału dowodowego w trakcie postępowania przed komisją
Zażalenia i odwołania. Skarga do sądu administracyjnego