Program konferencji

Zakres problematyki poruszanej podczas konferencji obejmuje najistotniejsze problemy dyscypliny finansów publicznych:
  • Zakres i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
  • Aspekty podmiotowe ponoszenia odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
  • Odpowiedzialność związana dysponowaniem środkami europejskim
  • Należności cywilnoprawne a dyscyplina finansów publicznych
  • Problematyka dotacji w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
  • Zamówienia publiczne w odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych
  • Dokonanie zmian w budżecie z naruszeniem kompetencji do ich dokonania
  • Rozliczenie inwentaryzacji a dyscyplina finansów publicznych
  • Sprawozdawczość budżetowa a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Kontrola zarządcza a odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Ocena stopnia szkodliwości czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych
Podmioty jako inicjujący czynności w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
  • Obowiązek złożenia i przedmiot zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
  • Czynności podejmowane w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych od organu nie uprawnionego złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Postępowanie oraz zasady i tryb orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle czynności podejmowanych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, w szczególności:
  • Odmowa wszczęcia postępowania oraz umorzenie postępowania a czynności sprawdzające
  • Modyfikacje decyzji w sprawie wszczęcia postępowania
  • Uzupełnianie materiału dowodowego w trakcie postępowania przed komisją
Zażalenia i odwołania. Skarga do sądu administracyjnego